Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου ΚΨΥ

 

Τίτλος Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ψ.Υ.), ΣΤΗΝ ΒΟΤΣΗ 9, ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5093168 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

 

Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΓΡΙΝΙΟ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και την επίτευξη του στόχου για κατάταξή του σε κατηγορία μεγαλύτερη της Β κατά ΚΕΝΑΚ.

Οι παρεμβάσεις συνοπτικά περιλαμβάνουν :

Οικοδομικές εργασίες

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, εξωτερικής στην βορειοανατολική και βορειοδυτική πλευρά, εσωτερικής στη νοτιοδυτική και νοτιανατολική πλευρά, στα δάπεδα των δωμάτων και στην οροφή του υπογείου. Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου με κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπής με ρολλά, σκίαστρα και ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες.
 • Αποκατάσταση φθορών σε στοιχεία των όψεων, όπως κιγκλιδώματα, στηθαία εξωστών και δώματος, αρχιτεκτονικές προεξοχές κλπ.
 • Οικοδομικές παρεμβάσεις για την τοποθέτηση ανελκυστήρα
 • Τοποθέτηση ψευδοροφής γυψοσανίδας στην οροφή για την απόκρυψη των μηχανημάτων κλιματισμού και αερισμού.
 • Λοιπές οικοδομικές εργασίες (τοιχοποιίες, χρωματισμοί, ξύλινα ερμάρια κλπ) όπου απαιτείται λόγω των παρεμβάσεων και σύμφωνα με τη μελέτη.

Η/Μ εγκαταστάσεις

 • Εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα 4 στάσεων (υπόγειο, ισόγειο, Α’ και Β’ όροφοι)
 • Αποξήλωση των υφιστάμενων δικτύων και εγκατάσταση νέων για:
 1. Ύδρευση
 2. Αποχέτευση
 3. Ισχυρά ρεύματα (νέα ηλεκτρoλογική εγκατάσταση και τοποθέτηση φωτιστικών led)
 4. Σύστημα κλιματισμού με έλεγχο και αυτονομία ανά χώρο
 5. Αερισμό

Οι παρεμβάσεις αναλυτικά περιγράφονται στη μελέτη του έργου.

Τέλος στο φυσικό αντικείμενο το έργου περιλαμβάνεται η Εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου – ενεργειακής επιθεώρησης και η έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 13/06/2021.

 

 • Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

 

 • Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 31/12/2021.